Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku

I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 07-09-2004r (DZ.U.Nr 199 poz 2046)

II. Informacje ogólne

§1 Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia- ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
b) zachowanie ucznia- ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§2 Ocenianie wewnątrzszkolne

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:


a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§3 Informowanie rodziców o trybie i sposobach oceniania

1. W klasach 1-3 nauczyciele przygotowują pisemny zestaw wymagań dotyczących aktywności edukacyjnej ucznia.
2. Rodzice zostają poinformowani o zasadach oceniania na pierwszym zebraniu, które powinno się odbyć nie później niż do końca września.
3. Nauczyciele klas 4-6 formułują zakres wymagań edukacyjnych niezbędnych do poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Nauczyciele na początku roku szkolnego(nie później niż do końca września) informują uczniów i rodziców o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
c) warunkach i trybie poprawiania przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej oraz w sali przedmiotowej.
6. Zajęcia dodatkowe wychowanie do życia w rodzinie kończy się wpisem uczestniczył w zajęciach jeśli uczeń, którego rodzice zadeklarowali uczestnictwo dziecka w zajęciach, był obecny na co najmniej połowie zajęć.
7. Wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania oraz o trybie uzyskania innej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice uczniów zostają poinformowani o tych zasadach na pierwszym w roku szkolnym zebraniu.

§4

1. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców.

2. Na prośbę rodziców lub ucznia nauczyciel powinien uzasadnić ocenę

§5

Na wniosek ucznia lub rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne, a także inna dokumentacja dotycząca ucznia jest udostępniana do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

§6

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§7

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§8

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§9

1 Nauczyciele informują rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce podczas dni otwartych, które odbywają się przynajmniej dwa razy w semestrze oraz na zebraniach klasowych.

2. Na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców(wpis do dzienniczka) o przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub z zajęć dodatkowych.
3. O przewidywanej semestralnej (rocznej)ocenie niedostatecznej rodzice są pisemnie informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego) potwierdzając informację własnoręcznym podpisem. Kopię informacji przechowuje w swojej dokumentacji nauczyciel przedmiotu.

III. Ocenianie i klasyfikowanie

III. A OCENIANIE BIEŻĄCE I KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są zawarte w załącznikach
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
Osiągnięcia edukacyjne uczniów sprawdzane są na bieżąco (ciągle) i co pewien czas (okresowo)
1) Uczeń oceniany jest za:
- umiejętności (praktyczne, komunikacyjne)
- wiadomości,
- przyrost wiedzy,
- wkład pracy,
- zaangażowanie,
- własną twórczość
- pasje
2) Formy oceniania:
- na podstawie odpowiedzi ustnych (recytacje, opowiadania, dyskusje )
- na podstawie wypowiedzi pisemnych (testy, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, referaty, opracowania, konkursy)
- umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości (projekty, obserwacje, rysunki itp.)
- dokumentacji (zeszyty, zeszyty ćwiczeń)
- wykonanej pracy (prace plastyczne, pomoce naukowe, prace społeczne)
3) Skala i forma oceniania bieżącego Ilość ocenionych form w semestrze:
1) Dla przedmiotów 3 i więcej godzin tygodniowo:
- 3 lub więcej ocen z pisemnych prac kontrolnych w semestrze po zakończeniu
działu i lekcji powtórzeniowej
- 2 lub więcej ocen z krótkich odpowiedzi ustnych i prac pisemnych (kartkówek)
w semestrze – maksymalnie z trzech tematów wstecz
- 1 lub więcej ocen z pracy domowej
- oceny za przygotowanie , aktywność i zadania dodatkowe.
2) Dla przedmiotów z 2 godzinami tygodniowo
- 2 lub więcej ocen z pisemnych prac kontrolnych w semestrze po zakończeniu
działu i lekcji powtórzeniowej
- 2 lub więcej ocen z krótkich odpowiedzi ustnych i prac pisemnych (kartkówek)
w semestrze – maksymalnie z 3 tematów wstecz
- 1 lub więcej ocen z pracy domowej
- oceny za przygotowanie, aktywność i zadania dodatkowe.
3) Dla przedmiotów 1 godzina tygodniowo
- 1 lub więcej ocen z pisemnych prac kontrolnych w semestrze po zakończeniu
działu i lekcji powtórzeniowej
- 2 lub więcej ocen z krótkich odpowiedzi ustnych i prac pisemnych (kartkówek)
w semestrze – maksymalnie z 3 tematów wstecz
- 1 lub więcej ocen z pracy domowej
- oceny za przygotowanie, aktywność i zadania dodatkowe.
4) Pisemne prace kontrolne poprzedzane są lekcją powtórzeniową z danej partii materiału,
zapowiadane i wpisywane do dziennika na tydzień przed ustalonym terminem.
5) Wciągu tygodnia mogą się odbyć maksymalnie 3 pisemne prace kontrolne.
6) Odpowiedzi sprawdzające bieżące wiadomości mogą odbywać się na każdej lekcji. Pisemne odpowiedzi należy ocenić w ciągu kilku dni.
7) Poprawione pisemne prace kontrolne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.
8) Uczeń może poprawiać pracę kontrolną tylko 1 raz w ustalonym przez nauczyciela terminie. Nauczyciel wstawia obie oceny do dziennika.
9) Uczeń może być 2-3 razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji (ustala nauczyciel)
10) Nie przygotowanie do pisemnej pracy kontrolnej może być usprawiedliwione z przyczyn długotrwałej choroby.
11) Ocenianie bieżące (wystawianie ocen cząstkowych) ustala się w stopniach według skali
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
W klasach 4 – 6 dopuszczalne są inne formy oceniania bieżącego po uprzednim uzyskaniu przez nauczyciela zgody dyrekcji szkoły oraz dokładnym poinformowaniu rodziców i uczniów o zasadach oceniania. Inna forma ocen cząstkowych powinna jasno formułować przełożenie na ocenę, o której mowa powyżej.
12) W klasach I-III (w nauczaniu zintegrowanym) nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania
wspomagającego:
a) obserwuje ucznia i jego pracę
b) rozmawia z nim
c) chwali za wysiłek, nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem,
d) wskazuje co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować,
e) pisze recenzje prac
f) motywuje do dalszych wysiłków
Nauczyciel nauczania zintegrowanego obserwuje ucznia i jego rozwój. Prowadzi dziennik obserwacji, w którym notuje swoje uwagi i spostrzeżenia. Zbiera karty pracy ucznia, jego prace dowolne, plastyczne, literackie.
Informacje o postępach ucznia i włożonym wysiłku notuje w dzienniku
lekcyjnym.
W klasach I – III, do rejestrowania postępów każdego ucznia w edukacji
rozwoju, wprowadza się segregatory, w których gromadzi się wszystkie
prace i wytwory ucznia (możliwe do przechowania).
4. Ustalony przez szkołę termin przeprowadzenia klasyfikacji śródroczej
1) Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed przerwą zimową lub w drugiej połowie stycznia, jeżeli ferie zimowe przypadają na drugą połowę lutego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala rada pedagogiczna na posiedzeniu w sierpniu.
5. Skala i forma ustalania śródrocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych
1). Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2)Śródroczna ocena klasyfikacyjna począwszy od klasy IV ustalona jest wg skali
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
2) Ocenę śródroczną ustala nauczyciel danego przedmiotu, w terminie nie krótszym niż tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia.
3). Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w kolejnym semestrze, szkoła, w miarę możliwości stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków.

III. B KLASYFIKACJA ROCZNA

1. Określenie na czym polega klasyfikacja roczna

a) Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W klasach I – III szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
b). Klasyfikacja roczna, ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
c). Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
d) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
e) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
f) Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem tych, których został zwolniony, a w przypadku klas 1-3 osiągnięcia ucznia zostały ocenione pozytywnie.
2. Skala ocen rocznych klasyfikacyjnych począwszy od klasy IV
Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
3. Termin i forma informowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
a). Na dziesięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (wpis do dzienniczka oraz ołówkiem w dzienniku) o przewidywanej ocenie rocznej. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować rodziców podczas dnia otwartego o przewidywanej wstępnej klasyfikacyjnej rocznej ocenie zachowania na 30 dni przed klasyfikacją.
b). O zagrożeniu roczną oceną niedostateczną rodzice są informowani na piśmie lub
zawiadomieniem pocztowym, na miesiąc przed radą pedagogiczną zatwierdzającą
wyniki klasyfikowania i promowania.
c) O przewidywanej dla ucznia nagannej ocenie zachowania wychowawca klasy
informuje ucznia i jego rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej umieszczając odpowiedni wpis w dzienniczku.
d) Rodzic ma obowiązek podpisać informację o przewidywanej ocenie
niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie zachowania.
4. Określenie, kto ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych (z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych)
a). Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
b). Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalą nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
c). W oddziałach integracyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
współorganizującego kształcenie integracyjne.
5. Tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel w obecności ucznia informuje go o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych wpisując tę ocenę ołówkiem do dziennika. Najpóźniej na tydzień przed radą wychowawca zawiadamia wpisem w dzienniczku rodziców o przewidywanej rocznej ocenie ze wszystkich zajęć

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.V.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt.V

6. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
a) Uczeń lub jego rodzic może zgłosić do nauczyciela zastrzeżenia odnośnie proponowanej oceny. Nauczyciel może uwzględnić zastrzeżenia i zaproponować formę i termin sprawdzenia wiadomości w celu ewentualnej poprawy oceny.
b) W przypadku, gdy nauczyciel nie uwzględni zasadności odwołania uczeń lub jego rodzic ma prawo złożyć pisemną prośbę do dyrektora szkoły o egzamin sprawdzający.
c) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego składają do dyrektora szkoły rodzice ucznia przed radą klasyfikacyjną (zaraz po otrzymaniu informacji od nauczyciela o proponowanej ocenie oraz nie uwzględnienie przez niego zastrzeżeń ucznia lub rodzica odnośnie proponowanej oceny).
d) Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu sprawdzającego podejmuje dyrektor szkoły. e) Egzamin sprawdzający musi odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie rady pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację.
f) Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły. g) W przypadku pozytywnej decyzji o dopuszczeniu ucznia do egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
- dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący
- nauczyciel przedmiotu – jako egzaminator
- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin sprawdzający, może być zwolniony z udziału w egzaminie na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeśli na terenie szkoły nie ma takiego nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za który uczeń otrzymał ocenę. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne.
Poziom wymagań odpowiada wymaganiom, jakie należy spełnić na ocenę, o jaką ubiega się uczeń, zgodnie z określonymi przez nauczyciela wymaganiami na początku roku szkolnego.
Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja egzaminacyjna odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia.
Egzamin sprawdzający z przedmiotów: muzyka, plastyka, technika z elementami informatyki i wychowanie fizyczne; ma charakter praktyczny.
Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna z przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy uczniów na danym poziomie kształcenia.
Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący a opiniuje nauczyciel - członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny zagadnień zasięga się opinii niezależnego nauczyciela. Zagadnienia zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
Na podstawie wyników egzaminu komisja ustala ocenę zgodnie ze skalą ocen przyjętą przez szkołę. Ocena może być podwyższona lub pozostawiona bez zmiany, jeśli wynik egzaminu był negatywny.
Ustalona w drodze egzaminu ocena jest ostateczna a od wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie.
h) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie, dane ucznia, dane komisji, formę egzaminu, termin, wyniki oraz ustaloną na podstawie egzaminu ocenę wraz z jej uzasadnieniem.
Dokumentację egzaminu włącza się do dokumentacji szkoły i przechowuje przez okres pobytu ucznia w szkole. Na dokumentację składa się:
- podanie o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
- decyzja dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem
- decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji
- protokół z egzaminu
- pisemna praca egzaminacyjna ucznia
i) Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, może do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.

7. Określenie, w jaki sposób szkoła będzie wspomagała ucznia w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach.

1). Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia może uniemożliwić lub istotnie utrudnić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej nauczyciel powinien stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2). W przypadku negatywnej oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej w wyniku klasyfikacji semestralnej nauczyciel poddaje szczegółowej analizie dokonania ucznia i na tej podstawie w terminie dwóch tygodni sporządza szczegółowy plan wspomagania ucznia uwzględniający jego możliwości i ewentualne deficyty rozwojowe.
3). Plan wspomagania ucznia zawiera diagnozę niepowodzeń szkolnych oraz wskazówki do dalszej pracy, która umożliwi uzupełnienie bądź minimalizację braków.
4). Plan wspomagania ucznia może obejmować:
a) zestaw ćwiczeń, jakie uczeń powinien wykonać, aby nabyć niezbędne umiejętności,
b) szczegółowy zakres materiału poznawczego, jaki warunkuje dalszy proces kształcenia,
c) wykaz prac, których nie wykonał w trakcie semestru, a które są istotne dla dalszej nauki,
d) wykaz lektur, jakie powinien przeczytać,
e) zobowiązanie do uczęszczania na organizowane przez szkołę zajęcia wyrównawcze.
5). Nauczyciel zapoznaje ze sporządzonym plan wspomagania ucznia i rodzica oraz ustala terminy konsultacji, podczas których nauczyciel będzie udzielał pomocy i wyjaśniał wątpliwości ucznia związane z zakresem materiału poznawczego.
6).Uczeń zobowiązuje się do wypełnienia warunków zawartych w planie.
8). Rodzic zobowiązuje się do wspierania swego dziecka w określonych planem pracach.

C. ZACHOWANIE

1. Ustalone kryteria oceniania zachowania.

Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku

Sródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1. Ustalone kryteria oceniania zachowania.

Regulamin oceniania zachowania w Szkole Podstawowej nr 6 w Otwocku

Sródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
c) dbałość o piękno mowy ojczystej;
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
f) okazywanie szacunku innym osobom ;
g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

Na początku semestru uczeń uzyskuje kredyt punktowy w wysokości 100 pkt.

Punkty dodatnie

1. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 1-20pkt.
2. Udział w zawodach sportowych 1-20pkt
3. Reprezentowanie na zewnątrz szkoły i klasy 1-10pkt.
4. Pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej 1-10pkt.
5. Praca na rzecz klasy 1-10pkt.
6. Praca na rzecz szkoły 1-10pkt.
7. Praca na rzecz innych – działalność charytatywna 1-20pkt.
8. Pomoc koleżeńska w nauce 1-10pkt.
9. Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wandalizmu 1-25pkt.
10. Kultura osobista 1-10pkt.
11. Dbałość o czystość otoczenia 1-10pkt
12. Wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków i zadań 1-10pkt.
13. Pełnienie dyżurów szkolnych i klasowych 1-10pkt.

Punkty ujemne

1. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji 1-10pkt.
2. Nie wykonywanie poleceń nauczyciela 1-10pkt.
3. Aroganckie odzywanie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły 10-20pkt.
4. Ignorowanie nauczyciela i innych pracowników szkoły poza szkołą 1-5pkt.
5. Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo 1-10pkt.
6. Zachowania agresywne, bójki, wyzwiska itp. 5-30pkt.
7. Niewłaściwe zachowanie w klasie, na apelach i uroczystościach 1-10pkt.
8. Brak zmiany obuwia, nieestetyczny wygląd 1-5pkt.
9. Niszczenie i dewastacja mienia szkolnego 10-20pkt.
10. Niszczenie rzeczy innych osób 1-10pkt.
11. Kradzież 30 pkt.
12. Zaśmiecanie otoczenia 1-10pkt.
13. Palenie papierosów 10-20pkt. 14. Spóźnianie się na lekcję 2pkt/spóź
15. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia 5pkt./lek
16. Opuszczanie terenu szkoły podczas przerw i lekcji 5pkt.
17. Wyłudzanie pieniędzy, wymuszenia 50pkt.
18. Fałszowanie podpisów i dokumentów 30-50pkt.
19. Farbowanie włosów, malowanie paznokci, makijaż 1-10pkt.

Nauczyciele wpisują uwagi o zachowaniu ucznia do zeszytu uwag odpowiednio je punktując. Na koniec każdego semestru sumują punkty, które są pomocne przy wystawianiu oceny zachowania.

Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uzyskał >150pkt. i nie miał więcej niż 10 pkt. ujemnych.
Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który uzyskał 130 – 149pkt. dodatnich i miał nie więcej niż 20pkt. ujemnych
Ocenę dobrą – 100 – 129pkt i nie więcej niż 30 pkt ujemnych
Ocenę poprawną 50-99pkt
Ocenę nieodpowiednią 0-49pkr
Ocenę naganną < 0pkt

Istnieje możliwość odstępstwa od przyjętych zasad oceniania zachowania w szczególnych przypadkach:

1. zaburzenia emocjonalne,
2. nodpobudliwość
3. nerwice
W szczególnych przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu innych osób uczeń otrzymuje ocenę naganną zachowania bez względu na liczbę uzyskanych punktów.

2. Przyjęta w szkole skala ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
Sródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3. Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Proponowaną wstępnie ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po wysłuchaniu zainteresowanego ucznia, zdania zespołu klasowego oraz opinii nauczycieli wyrażonych w zeszycie uwag lub w inny sposób. O proponowanej wstępnie ocenie wychowawca informuje ucznia na 30 dni przed klasyfikacją oraz informuje o niej rodziców podczas dnia otwartego. Wstępna ocena zachowania może ulec zmianie i ostatecznie jest ustalana na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
O proponowanej ocenie zachowania powiadamiani są rodzice ucznia wpisem do dzienniczka nie później niż na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do wychowawcy o ponowne rozpatrzenie proponowanej oceny zachowania, jeżeli jest ona ich zdaniem zaniżona. Po uwzględnieniu zasadności wniosku wychowawca ponownie ustala ocenę w obecności dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż na dzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Ustalona ocena jest ostateczna, jeśli został zachowany opisany powyżej tryb jej ustalania. Przy nie zachowaniu tej procedury rodzice ucznia mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły o komisyjne ustalenie oceny zachowania.(pkt. V)

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. V

D. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Określenie, w jakim przypadku przeprowadzany jest egzamin klasyfikacyjny.

1). Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2). Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3). Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4). Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą , nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Uczniowi temu, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

2. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

1). Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składają do dyrektora szkoły rodzice ucznia najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.
2). W przypadku ucznia, którego nieobecności na zajęciach uznano za nieusprawiedliwione przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego uzależnione jest od pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
3). Egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się nie później niż 3 dni od rozpatrzenia podania.
4). Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicem.
5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą dyrektor powołuje komisję w składzie:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący
b) nauczyciel przedmiotu
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, edukacyjnych których uczeń może zdawać egzamin jednego dnia,
6). Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za który uczeń nie został sklasyfikowany. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne.
7). Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja egzaminacyjna odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia.
8). Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne; ma charakter praktyczny.
9). Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna z przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy uczniów na danym poziomie kształcenia.
10). Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący a opiniuje nauczyciel - członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny zagadnień zasięga się opinii niezależnego nauczyciela. Zagadnienia zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
11). Na podstawie wyników egzaminu nauczyciel egzaminujący ustala ocenę zgodnie ze skalą ocen przyjętą przez szkołę.
12). Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
13). Wynik egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna.
14). Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
15) Dokumentację egzaminu włącza się do arkusza ocen ucznia. Na dokumentację składa się:
a) podanie o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego
b) decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji
c) protokół z egzaminu
d) pisemna praca egzaminacyjna ucznia
e) zwięzła informacja o odpowiedziach ustnych
16). Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, może do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji.

3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”nieklasyfikowany”.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.

V. ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

1.Warunki zgłoszenia zastrzeżeń do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Forma zgłoszenia zastrzeżeń

1) Uczeń lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły umotywowany wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności lub ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2) Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję, o której informuje ucznia i jego rodziców.


3. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia, że zgłoszone zastrzeżenie jest zasadne

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4) W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
b) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
c) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
d) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
5) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
6) Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7) Ustalona przez komisję roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
11) Przepisy zawarte w punkcie 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

VI. PROMOCJA

1. Warunki otrzymania promocji przez ucznia klas I – III szkoły podstawowej i w klasach starszych.

1) Uczeń klas I – III uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli na koniec roku szkolnego pozytywnie oceniono jego osiągnięcia edukacyjne.
2) Uczeń klasy IV i V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
3) Promocję do klasy programowo wyższej, także w czasie roku szkolnego decyzją rady pedagogicznej może otrzymać uczeń, który zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania szkoły specjalnej spełnia określone wymagania edukacyjne.

2. Promocja uczniów będących laureatami konkursów przedmiotowych.

1) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym)- celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

3.Warunki otrzymania promocji z wyróżnieniem

1) Uczeń klasy IV i V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Przypadki w których rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I– III
1) Uczeń klas I – III może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

5. Przypadki w których rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

1) Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w przypadkach uzasadnionych, takich jak:
1. długotrwała choroba ucznia,
2. trudna sytuacja rodzinna.
3. nadzwyczajne zdarzenia losu.

VII. EGZAMIN POPRAWKOWY

Egzamin poprawkowy zmieniający ocenę końcoworoczną

1) Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają do dyrektora szkoły rodzice ucznia najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.
3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4) Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie:

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący
b) nauczyciel przedmiotu – jako egzaminator
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

5) Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin poprawkowy, może być zwolniony z udziału w egzaminie na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeśli na terenie szkoły nie ma takiego nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
W egzaminie poprawkowym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel rady rodziców.
Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za który uczeń nie został sklasyfikowany. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą.
Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja egzaminacyjna odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia.
Egzamin poprawkowy z przedmiotów: sztuka, technika z elementami informatyki i wychowanie fizyczne; ma charakter praktyczny.
Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna z przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy uczniów na danym poziomie kształcenia.
Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący a opiniuje nauczyciel - członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny zagadnień zasięga się opinii niezależnego nauczyciela. Zagadnienia zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
Ustalona w drodze egzaminu ocena jest ostateczna a od wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie.
Wynik egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna.
Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie, dane ucznia, dane komisji, formę egzaminu, termin, wyniki oraz ustaloną na podstawie egzaminu ocenę wraz z jej uzasadnieniem.
Dokumentację egzaminu włącza się do arkusza ocen ucznia. Na dokumentację składa się:

1) podanie o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego
2) decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji
3) protokół z egzaminu
4) pisemna praca egzaminacyjna ucznia

Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, może do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji, nie później niż do końca września.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły

VIII. UKOŃCZENIE SZKOŁY

1. Warunki otrzymania świadectwa ukończenia szkoły

1) Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej w klasie szóstej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami przez odpowiednią komisję egzaminacyjną z wyjątkiem sytuacji, w których został zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2). O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
3) Na świadectwie ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcoworocznej przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz te, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niższej.
4) Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
- udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych , co najmniej na szczeblu wojewódzkim
- osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu gminnym.

2. Warunki ukończenia szkoły z wyróżnieniem
1) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

WYRÓŻNIENIA

1. Nagrody książkowe lub rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców szkoły na koniec roku szkolnego przyznawane są:

a) uczniom klas IV – VI, którzy otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania i uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75,
b) uczniom ze 100% frekwencją,
c) najlepszym czytelnikom szkoły,
d) zwycięzcom olimpiad i konkursów przedmiotowych.

2.W klasach I – III wyróżnienia przyznawane są laureatom szkolnych konkursów:

a) dla najlepszego matematyka
b) dla mistrza ortografii

3. Inne wyróżnienia mogą być przyznawane uczniom na wniosek dyrektora szkoły, nauczycieli i samorządu uczniowskiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna.
4. Rodzice uczniów, którzy w klasie szóstej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą, otrzymują listy gratulacyjne.

ZAŁĄCZNIKI:

- WSO klas I- III
- Kryteria wymagań edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli, niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych zajęć edukacyjnych.

Załącznik nr 1 – Ocenianie w klasach I-III

1. Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.Ocenianie w kształceniu zintegrowanym pełni funkcje diagnostyczne:

a) służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia
b) motywuje go do nauki

3. Przedmiotem oceny jest:

a) praca ucznia
b) postępy ucznia
c) stan wiedzy ucznia

4. Ocena informuje ucznia o :

a) aktywności ucznia
b) postępach ucznia
c) trudnościach, uzdolnieniach i zainteresowaniach.

5. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia.

6. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego:

a) obserwuje ucznia i jego pracę
b) rozmawia z nim
c) chwali za wysiłek, nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem,
d) wskazuje co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować,
e) pisze recenzje prac
f) motywuje do dalszych wysiłków

7. W ocenie prac ucznia nauczyciele mogą używać pieczątek lub własnoręcznych wpisów typu

- wspaniale
- bardzo dobrze
- ładnie
- postaraj się
- musisz jeszcze popracować

8. Osiągane wyniki nauczania mierzone są cyframi od 1 do 6
6- wspaniale, robisz duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki.
5-Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce
4-Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się czy nie można lepiej.
3-Osiągasz wyniki wystarczające. Postaraj się pracować lepiej.
2-Osiągasz słabe wyniki. Stać cię na osiąganie lepszych wyników
1- twoje wyniki są bardzo słabe. Musisz pracować więcej

9. Włożony wysiłek ucznia mierzony jest cyframi od A do E

A-jesteś bardzo pracowity i systematyczny, wykazujesz własną inicjatywę, pracujesz ponad wymagania.
B- jesteś aktywny w czasie lekcji
C- wkład pracy w osiągane wyniki jest wystarczający
D- powinieneś zdecydowanie więcej pracować, jesteś bardzo niesystematyczny
E- nie wykazujesz żadnej inicjatywy

10 Nauczyciel nauczania zintegrowanego obserwuje ucznia i jego rozwój. Prowadzi dziennik obserwacji, w którym notuje swoje uwagi i spostrzeżenia. Zbiera karty pracy ucznia, jego prace dowolne, plastyczne, literackie.
11. Informacje o postępach ucznia i włożonym wysiłku notuje w dzienniku lekcyjnym.
12. Na koniec semestru i koniec roku szkolnego nauczyciel, na podstawie zgromadzonych obserwacji, dokonuje oceny opisowej ucznia.(zał. 1)
13. W ocenianiu zachowania ucznia nauczyciel uwzględnia jego kulturę osobistą, aktywność i stosunek do obowiązków szkolnych.
14. W ocenianiu zachowania ucznia, nauczyciel stosuje następującą skalę: wzorowo, świetnie, dobrze, słabo. (zał.nr2).
15. W pierwszym etapie edukacyjnym (kl. 1-3) nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczycieli ocen opisowych.
16. Nauczyciele kl. 1- 3)obowiązani są na początku każdego roku szkolnego określić i podać rodzicom wykaz osiągnięć edukacyjnych uznanych w danej klasie za konieczne podstawowe rozszerzone i uzupełniające.
17. W przypadku zdobycia przez dziecko wiadomości i umiejętności przynajmniej na poziomie koniecznym do dalszego kontynuowania nauki roczną ocenę opisową uzupełnia się klauzulą pozytywna.
18. Uczeń klasy 1-3 otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli został sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.
19. Ucznia klas 1-3 szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię pedagogiczno psychologiczną oraz w porozumieniu z rodzicami. W przeciwnym przypadku uczeń otrzymuje promocją nawet w razie negatywnej oceny jego osiągnięć edukacyjnych.
20. W przypadku braku zgody rodziców na pozostawienie ucznia w tej samej klasie na kolejny rok szkoły są oni obowiązani podpisać oświadczenie, że mim informacji o negatywnych skutkach promocji, przy braku podstawowych osiągnięć edukacyjnych nie wyrażają zgody na powtórzenie przez ich dziecko danej klasy.
21. Niniejsze zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania mogą być nowelizowane uchwałą rady pedagogicznej na wniosek zainteresowanych nauczycieli lub dyrektora szkoły.


Wewnątrzszkolny system oceniania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły w dniu 01-09-2005r.